buzlu.org

bilgi mi aradın, doğru yerdesin…

Archive for the ‘Coğrafya’


Published Mayıs 28th, 2015

Adriyatik Denizi

Adriyatik Denizi

Adriyatik Denizi, Akdeniz’in İtalya Yarımadası ve Balkan Yarımadası arasında kalmış koludur. Akdeniz’e Otranto Boğazı ve İyonya Denizi vasıtasıyla bağlanır. Çevresinde İtalya, Arnavutluk, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Slovenya ve Karadağ bulunmaktadır. Otranto Boğazı’nın sınırlarının kabulüne göre bazen Yunanistan da bu ülkelere dahil edilir.

Adriyatik/Adriya olan ismini Po Nehri’nin denize döküldüğü delta üzerindeki Adris şehrinden alır.

Denize Kıyısı Olan Ülkeler
Batıda ve kuzeyde;

İtalya İtalya

Doğuda; (daha&helliip;)

Published Mayıs 11th, 2015

Sina Yarımadası

Sina Yarımadası

Sina Yarımadası çoğu Semitik dilde Sinin; İbranice: sinai Mısır’da yer alan, kuzeyde Akdeniz’le ve güneyde Kızıldeniz’le çevrili kabaca üçgen şekilli yarımada. Yüzölçümü yaklaşık 60.000 km².

Yer şekilleri

Yarımada kuzeyde Akdeniz, batıda Süveyş Kanalı ve körfezi, doğuda İsrail-Mısır sınırı ve Akabe Körfezince çevrilidir. Sina yarımadası Mısır’ın bütün diğer toprakları Afrika’da olmasına karşın Güneybatı Asya’dadır ve bu yüzden de genelde Afrika’nın bir parçası olarak görülür. Sina Yarımadası genelde çöllerle ve yüksek dağlarla kaplıdır. Yarımadanın güney sahillerinde Nüveybe ve Şarm el-Şeyh yer alır. Yarımadanın doğu sınırları Büyük Rift Vadisi olarak bilinen kırık bölgesindedir.

(daha&helliip;)

Published Mayıs 1st, 2015

Sultansazlığı Milli Parkı

Sultansazlığı Millî Parkı

Sultan sazlığı, İç Anadolu Bölgesinde Kayseri il sınırları içerisinde Develi, Yahyalı ve Yeşilhisar ilçelerinin oluşturduğu üçgen içerisinde bulunmaktadır.

Alanın kuzeyi Erciyes dağı (3916 m), doğusu Develi, Akpınar, Çiçekliyurt dağları (2074-2057 m), Güneyi Toros silsilesine bağlı Aladağlar (ort 3373 m) ve Elmalı dağları (2235 m) ile Batısı Kartalkaya (1958 m) ve İncil dağlarıyla (1759 m) çevrilidir.

Jeoloji
Jeolojik olarak Develi Ovası en eski jeolojik formasyon olan devondur. Yahyalının güneyinde orta devona ait ((370-410 milyon sene) Mercan faunası bulunmuştur. Göl sahası oluşumu miyosen devrinde başlamış pleistosen ve holosen devirlerinde erozyon malzemeleri ile dolmaya, tabakalar teşekkül etmeye başlamıştır. Bu tabakalar Kireçtaşı, Bazalt, Andezit ve Tüfden oluşmuştur. Jeomorfolojik anlamda düz bir yapıya sahip olan havzanın %2 meyili bulunmaktadır.

İklim
Develi havzasında Anadolu Platosu’nun tipik Karasal iklim görülür. Yazlar kurak ve sıcak, kışlar soğuk, gece gündüz yaz kış ısı farkı yüksektir. En sıcak aylar Temmuz – Ağustos aylardır (34.2 – 35.5 °C en düşük sıcaklık ise, -18.3 °C olarak ölçülmüştür). (daha&helliip;)

Published Mart 9th, 2015

Karstik Şekiller

karstik şekiller

Yağışlar ve yer altı suları, kalker, jips, kayatuzu, dolomit gibi eriyebilen, kırık ve çatlakların çok olduğu taşların bulunduğu yerlerde, kimyasal aşınıma neden olurlar. Kimyasal aşınım sonunda oluşan şekillere karstik şekiller denir.

Yağışların ve yeraltı sularının oluşturduğu karstik aşınım şekillerinin aşınım şekillerinin büyüklükleri değişkendir. Karstik aşınım şekilleri şunlardır :

Lapya : Kalkerli yamaçlarda yağmur ve kar sularının yüzeyi eriterek açtıkları küçük oluklardır. Oluşan çukurluklar keskin sırtlarda yan yana sıralandığından yüzey pürüzlüdür. Büyüklükleri birkaç cm ile birkaç metre arasında değişir.

Dolin : Kalker platolar üzerinde görülen, oval şekilli erime çukurluklarıdır. Genellikle derinlikleri az, genişlikleri fazladır. Türkiye’de özellikle Toroslar’da dolinler yaygın olarak görülür. Halk arasında kokurdan, koyak, tava gibi adlar verilir. Dolinler oluşum şekillerine göre iki gruba ayrılır : (daha&helliip;)

Published Ekim 30th, 2014

Ekolojik Denge

iklim_degisikligi

Ekosistemin parçaları (ister bitki türü ister iklim isterse toprak olsun) onbinlerce ve hatta milyonlarca yıllık bir zaman süreci içinde evrimleşerek ortaya çıkmışlardır. Uzun zaman içindeki bu evrimleşmeye bağlı olarak canlı ve cansız parçalar arasında dengeli bir düzen ve çok ince ayarlanmış bir uyum vardır. Her parça birbirleriyle değişik derecelerde ilişkilidir.

Ekosistemin sağlıklı işlemesi için sistem içinde her bir parçanın ayrı bir işlevi ve görevi oluştu. Parçalar bu görevlerini farklı zamanlarda ve farklı koşullarda yerine getirebilirler. Ekosistemin parçalarından herhangi biri bozulursa veya o parça sistemden çıkarılırsa ekosistem verimli çalışamaz zamanla bozulur ve önceki görevini yapamaz hale gelir. (daha&helliip;)

Published Nisan 7th, 2014

Asit Yağmurları

asit_yagmuru

Asitler, suyla hidrojen iyonları üreten hidrojen bileşimleridir. Hidrojen iyonları çözeltiyi asidik özellik kazandırır. Asitler mavi turnusol kağıdına kırmızı renk verir. Gıdaların çoğu asit içerir. Limonda sitrik asit, sirkede ise asetik asit bulunur. Farklı asitler, limona, sirkeye, ekşi elmaya ve şerbete keskin tadını verir. Asitler, suda eridiğinde hidrojen iyonları (H+) üreten madde çözeltileridir.

Asit maddelerin çoğu, saf katılar, sıvılar ya da gazlar olarak bulunsa da, sadece suda eridiğinde asit gibi tepki verir. Yukarıda kısaca asit tanımı yaptıktan sonra asit yağmurları hakkında bilgi vermek daha uygun olacaktır. Asit yağmurları, kısaca fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan yağışlardır. Özellikle sanayileşmenin yoğun olduğu ve fosil yakıtların enerji tüketimi olarak kullanıldığı bölgelerde yakma sonucu azot ve kükürt gazları açığa çıkmaktadır. Oluşan bu gazlar bulutlardaki su buharıyla tepkimeye girerek sülfürik ve nitrik asitleri ortaya çıkarmakta oluşan bu asitler ise kar, yağmur, çiğ ve sis gibi doğal olaylar sonucunda yeryüzüne ulaşmaktadır.
(daha&helliip;)